Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår

Information om avskrivningar i Folkhems bostadsrättsföreningar

(2014-04-30) Under våren har, med anledning av förändringar i regelverken för redovisning i bl a Bostadsrätts-föreningar, en diskussion uppstått om vilka regler som skall gälla för Bostadsrättsföreningar avseende redovisning och sparande för framtida underhåll.

Diskussionerna förs såväl mellan experter, bransch-företrädare som i media. Bokföringsnämnden, den statliga myndighet som har huvudansvaret för att det utvecklas en god redovisningssed i landet, gick den 28 april ut med ett klargörande om att s.k. progressiv avskrivning inte får tillämpas vid upprättande av årsredovisning för Bostadsrättsföreningar.

Bokföringsnämndens tolkning av och förtydligande av regelverken för redovisning kommer påtagligt att påverka redovisningen i bostadsrättsföreningen. Detta är dock inte samma sak som att bostadsrätts-föreningarnas ekonomi (avgifter, kostnader och likviditet) förändras jämfört med idag.

Vi vill härmed informera om Folkhems ståndpunkt avseende sparande för framtida underhåll, amortering av låneskuld och avskrivningar i nybildade bostadsrättsföreningar:

  • Folkhem följer de regler som gäller och den branschpraxis som kommer att utvecklas med utgångspunkt från de nya reglerna.
  • I våra nyproducerade Bostadsrättsföreningar görs beräkningen av årsavgifterna med utgångspunkt i föreningens alla löpande kostnader, såsom drift och räntor, sparande för framtida underhåll, samt amortering av föreningens lån enligt en 50-årig serieplan. De beräknade årsavgifterna täcker därmed föreningens behov av likviditet inklusive amortering av sina lån.
  • Bokföringsnämndens tolkning av och förtydligande av regelverken för redovisning kommer påtagligt att påverka redovisningen i bostadsrättsföreningen. Detta är dock inte samma sak som att bostadsrättsföreningarnas ekonomi (avgifter, kostnader och likviditet) förändras jämfört med idag. En övergång från progressiv till rak avskrivningsplan kommer att innebära att nya föreningar under flera år kommer att uppvisa ett redovisningsmässigt underskott i sina årsredovisningar, detta trots att man har en bra och trygg ekonomi.
  • Det är problematiskt att få en stor diskrepans mellan redovisningen och ekonomi i övrigt. Det blir både svårtolkat för bostadsrättinnehavare och bostadsrättsköpare och kan dessutom snedvrida konkurrensen.
  • Folkhem ser därför fram emot resultatet av det pågående arbetet hos olika branschföreträdare att utveckla en branschpraxis i dialog med myndighetsföreträdare.

Folkhem ser inte att det finns skäl att, med anledning av Bokföringsnämndens ställningstagande den 28 april, ändra de beräknade årsavgifterna och rekommenderar därför Brf-styrelserna att:

  • inte ändra årsavgiften för byggande eller nyinflyttad bostadsrättsförening till följd av de nya anvisningarna om avskrivningar.
  • inte ändra registrerad kostnadskalkyl eller ekonomisk plan till följd av de nya anvisningarna om avskrivningar.
  • fortsättningsvis informera om aktuella regler, anvisningar och branschpraxis i kostnadskalkyl, ekonomisk plan och årsredovisningar.
  • informera tydligt i föreningens årsredovisning om eventuella redovisade underskott och om föreningens likviditet och kassaflöde.

Har du frågor om detta. Hör av dig till 08-635 94 10 eller kundcenter@folkhem.se