Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår

Integritetspolicy

Inledning

Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på Folkhem trä AB, org.nr. 556973-2380 (”Folkhem Trä”). Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Folkhem Trä. Folkhem Trä är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter, och du kan när som helst kontakta oss för att ställa frågor om vår hantering genom att vända dig till vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifterna längst ner under punkt 12).

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) har tre syften:

 1. Att förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna erbjuda dig våra bostäder och för att kunna ge dig en bra upplevelse under tiden som spekulant på en bostad,
 2. Att säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör - respektive inte gör - med den, och
 3. Att hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person, exempelvis namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser.

All information som vi samlar in om dig har en koppling till försäljningen av våra bostäder och vi använder inte informationen till något annat.

Folkhem Trä kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

I stora drag finns det två kategorier av information som vi samlar in:

 1. information som vi måste ha för att du ska kunna anmäla ditt intresse till en lägenhet och bevaka projekt och vi ska kunna kommunicera med dig om detta, och
 2. information som vi kan använda för att tillhandahålla ytterligare funktioner och ge en förbättrad köpupplevelse om du väljer att dela med dig av sådan information.

Klicka här för en fullständig sammanställning över vilka personuppgifter som behandlas, varför och hur länge (pdf)

2.1 Personuppgifter i intresseformulär

När du anmäler ditt intresse till en bostad samlar Folkhem Trä in ett antal personuppgifter. Detta gör vi för att vi ska kunna kontakta dig på ett enkelt sätt vid säljstart och bjuda in dig till evenemang och visningar.

2.2 Personuppgifter i mail och supportärenden

I vissa fall kan det hända att du kontaktar vår kundsupport, exempelvis via e-post eller telefonsamtal till våra kundcenter. Vid sådana ärenden sparar vi din e-postadress och de kontaktuppgifter du kan komma att lämna till oss i och med sådan kontakt.

2.3 Personuppgifter vid anmälningar till event och visningar

När du anmäler dig till visningar och event samlar vi in ett antal personuppgifter om dig, exempelvis för- och efternamn men även allergier. Detta är för att vi ska kunna identifiera vem som närvarar vid eventet och säkerställa att ingens hälsa riskeras.

2.4 Personuppgifter som samlas in när du använder webbplatsen

När du använder webbplatsen registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. För mer information om Cookies och syftet med att vi använder Cookies se under punkt 11 i denna Integritetspolicy.

3. Viktiga delar som du samtycker till

När du anmäler ditt intresse till en bostad genom Folkhem Träs frågeformulär samtycker du till att vi behandlar din e-post och andra personuppgifter du uppger för att förmedla information avseende den specifika bostaden till dig.

Det finns även möjlighet för dig att samtycka till ytterligare behandling, nämligen:

 • För förmedling av andra liknande projekt,
 • För anmälan till event och visningar,
 • För mer personifierad kommunikation,
 • För att ta emot nyhetsbrev,
 • För marknadsanalys, och
 • För att genomföra marknadsundersökningar.

4. När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter när:

 • Du anmäler ditt intresse för en bostad via intresseformuläret,
 • Du anmäler intresse på mässor,
 • Du kontaktar vår kundsupport eller anställda antingen via telefon eller e-post för hjälp eller om du har frågor, och
 • Vi har fått information om dig genom Facebooks leadannonser (Facebook lead ads).

5. Hur använder vi personuppgifterna?

Vi använder dina personuppgifter till att:

 • Kommunicera med dig om projektet du anmält intresse för eller liknande projekt som vi tror kan vara av intresse för dig,
 • Skicka nyhetsbrev till dig om pågående projekt som kan vara av intresse för dig,
 • Skicka inbjudningar till event och visningar av projektet som du anmält intresse till eller liknande projekt som vi tror kan vara av intresse för dig,
 • Förmedla dina kontaktuppgifter till ansvarig mäklare så att denne kan ge relevant information om projektet, och
 • Skicka marknadsundersökningar till dig för att förbättra vår service.

6. Hur delar vi informationen med andra företag?

Vi delar din information med ett antal samarbetspartners för att kunna ge dig de tjänster som krävs vid anmälan av intresse. Exempelvis får mäklarna dina personuppgifter för att kunna föra en dialog med dig gällande bostaden. Vidare kommer dina personuppgifter att delas med andra bolag med andra bolag som Nordr äger om du går vidare och köper en av våra bostäder.

Folkhem Trä använder sig av ett antal databas- och programleverantörer för att hantera kommunikationen med dig så smidigt som möjligt. Vi ingår alltid avtal med dessa externa parter som lyder under sekretess och uppfyller de krav som ställs i gällande lag på hur överföring av personuppgifterna får ske samt hur dina personuppgifter får behandlas. På så sätt garanteras säkerheten samt sekretessen avseende dina personuppgifter.

7. Överföring till andra länder

Folkhem Trä för inte över dina personuppgifter till något land utanför EU eller EES.

8. Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Folkhem Trä ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Folkhem Trä kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du som individ har ett antal rättigheter under gällande lag. Du har rätt att:

1. Få tillgång till dina personuppgifter.

 • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om att få tillgång till uppgifterna lämna ut information om de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 • Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

2. Kräva rättelse av dina personuppgifter.

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om rättelse rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

3. Kräva radering av dina personuppgifter.

 • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om radering ta bort dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.
 • Det kan finnas anledningar som gör att vi inte omedelbart kan och får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål och informera dig om den lagliga grunden och relevanta ändamålet för fortsatt behandling.

4. Kräva begränsning av behandling.

 • Du har en rätt att få dina personuppgifter markerade så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 • Folkhem Trä kommer att underrätta dig om utredningen kommit fram till att behandlingen ska begränsas. Vi kommer att se till att nödvändiga rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter även görs av de bolag som Folkhem Trä har lämnat ut dina personuppgifter till (se punkt 6 ovan).

5. Kräva dataportabilitet.

Du har en rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill veta mer!

6. Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

Du kan invända mot att behandling sker om den baseras på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om så är fallet kommer vi att informera dig om skälen.

7. Kräva att vi upphör att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring genom att skicka ett mail till dataskyddsombudet. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

8. Klaga på vår behandling av dina personuppgifter och efterlevnad av lag till Datainspektionen.

 • Du har rätt att klaga på den behandling vi utför av dina personuppgifter till Datainspektionen, om du tycker att vi bryter mot Integritetspolicyn, inte uppfyller dina rättigheter eller på annat sätt agerar i strid mot gällande lag.
 • Notera att Datainspektionen kan komma att byta namn enligt förslag.

Om du vill använda någon av dina rättigheter ovan är du välkommen att kontakta Folkhem Träs dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter finns i punkt 12.

9. Säkerhet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Folkhem Trä har därför infört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om dig i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Det är viktigt för oss att informationen om våra kunder är skyddad. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan därför inte hundraprocentigt garantera säkerheten för dina personuppgifter.

Om vi skulle förlora kontrollen om dina personuppgifter som är av integritetskänslig karaktär, exempelvis personnummer, kommer vi att meddela dig omgående och senast inom 72 timmar från det att vi upptäckte incidenten.

10. Ändringar i Integritetspolicyn

Ibland kan vi komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. Om vi gör väsentliga ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande eller sms till dig, eller genom en pop-up med information innan det att du får åtkomst till Folkhem Träs webbplats. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

Om du inte vill fortsätta att använda webbplatsen eller inte vill att vi fortsätter behandla dina personuppgifter i intressentregistret i enlighet med den nya versionen av Integritetspolicyn, kan du meddela oss så raderar vi dina personuppgifter inom 30 dagar från ditt meddelande. Notera dock att vi inte kan radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling. Om så är fallet kommer vi att meddela dig skälen till fortsatt behandling.

11. Information om cookies, annan teknik och tredje parts datainsamling

Detta avsnitt beskriver användningen av cookies och annan teknik på Folkhem Träs webbplats.

11.1 Vad är cookies och annan teknik?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats. Det finns annan liknande teknik såsom pixeltaggar (transparenta grafiska bilder placerade på en webbsida eller i ett e-postmeddelande, som indikerar att en sida eller e-post har visats), s.k. web bugs (liknande pixeltaggar) och webblagring, som används i programvara på datorer eller mobila enheter.

Det finns också teknik såsom mobila enhetsidentifierare och SDK-integrationer som hjälper företag att känna igen din enhet när du återvänder till en app eller på annat sätt använder en tjänst.

11.2 Hur använder vi cookies och annan teknik?

Vi använder både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar på enheten under en viss tid eller tills du tar bort dem). Här nedan är en översikt av cookies som används:

Typer av cookies

Vi använder följande typer av cookies för de ändamål som beskrivs,

Nödvändiga operativa

Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen på bästa möjliga sätt.

Prestanda / Analys

Vi använder dessa cookies för att analysera hur webbplatsen nås, används, eller presterar. Vi använder denna information för att underhålla, driva och kontinuerligt förbättra webbplatsen. Vi kan också få information från våra nyhetsbrev via e-post, inklusive om du öppnat eller vidarebefordrat ett nyhetsbrev eller klickat på något av dess innehåll. Denna information talar om för oss hur effektiva våra nyhetsbrev är och hjälper oss att se till att vi levererar information som du tycker är intressant.

Funktionella

Dessa cookies låter oss sköta vissa funktioner på webbplatsen i enlighet med de val som du gör. Dessa cookies gör att när du fortsätter att använda eller återvänder till webbplatsen kan vi erbjuda dig våra tjänster så som du har begärt att de ska tillhandahållas, till exempel genom att vi kommer ihåg ditt namn och e-postadress som du tidigare angett.

Tredje part

Vi kan låta våra affärspartners använda cookies på eller utanför webbplatsen för samma ändamål som anges ovan, inklusive att samla in information om dina aktiviteter över tid och mellan olika webbplatser. Vi kan också anlita tjänsteleverantörer i syfte att för vår räkning använda cookies för de ändamål som anges ovan.

Folkhem Trä-annonser

Vi arbetar med webbpublicister, annonsnätverk och tjänsteleverantörer för att leverera Folkhem Trä-annonser på andra webbplatser och tjänster. Cookies kan användas för att tillhandahålla dig annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen på andra webbplatser och tjänster samt för att reglera de annonser som du får och mäta dess effektivitet.

Vi använder även mobila enhetsidentifierare och annan teknik som anges i avsnitt 11.1 för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, till exempel för att känna igen din enhet när du återvänder till webbplatsen.

11.3 Hantera dina cookieinställningar och andra inställningar

Många webbläsare låter dig hantera dina inställningar. Du kan ställa in din webbläsare till att neka cookies eller radera vissa cookies. Du kan eventuellt hantera annan teknik på samma sätt som du hanterar cookies med hjälp av din webbläsares inställningar. Observera att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att webbplatsen försämras eller förhindra att vissa delar av den fungerar. Det finns ingen generellt godtagen standard på hur man ska bemöta Do Not Track-signaler, och vi svarar inte på sådana signaler.

Användare kan besöka Youronlinechoices.com för information om att välja bort att deras information används för beteendestyrd annonsering online av medlemsföretag i European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).Ett annat tillgängligt verktyg är Network Advertising Initiatives (NAI) Opt-Out Tool på networkadvertising.org/choices. Verktyget gör att du kan välja bort användningen av information om dina online-aktiviteter för beteendestyrd annonsering online från NAI:s medlemsföretag. På din mobila enhet kan du också ha en ”Begränsa Spårning”-inställning (på iOS-enheter) eller en inställning för att ”Välja Bort Intressebaserade Annonser” (på Android) som gör att du kan begränsa användningen av information om din användning av appar i syfte att visa annonser riktade till dina intressen.

Vi arbetar med annonspartners för att leverera Folkhem Trä-annonser. En av de tjänster som vi använder för att spåra aktivitet relaterad till Folkhem Trä, till exempel genom att placera cookies, är Google Analytics från Google (Google, Inc., med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Vi kan komma att använda leverantörer, däribland Google, som använder förstapartscookies (såsom Google Analytics-cookien) och tredjepartscookies (såsom Doubleclick-cookien) tillsammans för att informera, optimera och leverera annonser baserat på dina tidigare besök på vår webbplats, inklusive Google Analytics for Display Advertising. Google tillhandahåller verktyg för att hantera den insamling och användning av vissa uppgifter som sker genom Google Analytics på tools.google.com/dlpage/gaoptout och genom Google Analytics for Display Advertising eller the Google Display Network genom att använda Googles annonsinställningar på google.com/ads/preferences/.

11.4 Mer information

För mer information om användningen av cookies och hur man kan blockera dem, besök Allaboutcookies.org och Youronlinechoices.eu. Om du har några frågor eller kommentarer om vår användning av cookies, vänligen kontakta oss på vårt kundcenter ( samarbete med Nordr).

12. Kontaktuppgifter

Tack för att du har läst vår Integritetspolicy. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med ditt bostadsköp!

Om du har frågor till vårt dataskyddsombud, eller om något annat kring denna policy, hör av dig till vårt kundcenter ( i samarbete med Nordr) så hjälper vi dig.