Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår

Integritetspolicy för köpare

Inledning

Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss när du köper våra bostäder. Vi på bostadsrättsföreningen (”Föreningen”), med hjälp av Folkhem trä AB, (”Folkhem Trä”), behandlar därför dina personuppgifter i enlighet med vad som krävs i lag. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Föreningen och Folkhem Trä. Föreningen är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter avseende köpet av lägenheten; Folkhem Trä är personuppgiftsbiträde, men även personuppgiftsansvarig i de delar du gör tillvalsköp till din bostad. Du kan när som helst kontakta oss för att ställa frågor om vår hantering genom att vända dig till vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifterna i punkt 11.4).

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) har tre syften:

 1. Att förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att du ska kunna köpa någon av våra bostäder och för att vi ska kunna ge dig en bra upplevelse under tiden som boende i någon av våra bostäder,
 2. Att säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör - respektive inte gör - med den, och
 3. Att hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person, exempelvis namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser.

All information som vi samlar in om dig har en koppling till försäljningen av våra bostäder och vi använder inte informationen till något annat.

Folkhem Trä kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag.

2 Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

I stora drag finns det två kategorier av information som vi samlar in:

 1. information som vi måste ha för att du ska kunna ingå köp av bostad, och för att vi ska kunna kommunicera med dig om ditt köp, och
 2. information som vi kan använda för att hålla dig löpande uppdaterad om vad som händer i byggandet av din bostad samt för att tillhandahålla ytterligare tjänster under din tid som boendes i någon av våra lägenheter.

Klicka här för en fullständig sammanställning över vilka personuppgifter som behandlas, varför och hur länge.

2.1 Personuppgifter som samlas in vid säljstart

När du som presumtiv köpare bestämt dig för en bostad bokar du dig på den genom att använda bokningssidan. Folkhem Trä samlar in ett antal personuppgifter om dig från denna bokningssida och förmedlar vidare informationen till fastighetsmäklaren. Detta gör vi för att du ska komma i kontakt med fastighetsmäklaren, ingå förhandsavtal samt för att hållas uppdaterad om vad som händer i projektet. Klicka här för en fullständig sammanställning över vilka personuppgifter som behandlas, varför och hur länge.

2.2 Personuppgifter som samlas in och behandlas vid ingående och frånträdande av avtal

Som köpare av en bostad kommer du att ingå två olika avtal med Föreningen, nämligen förhandsavtal och upplåtelseavtal, samt ett avtal om tilläggsköp som du kommer att ingå med Folkhem Trä. Förhandsavtal kan ingås mellan Föreningen vid säljstart, eller vid en senare tidpunkt därefter. Upplåtelseavtalet kommer att ingås i ett senare skede när så kan ske enligt lag.

För att du ska kunna ingå dessa avtal behöver vi samla in och behandla ett antal personuppgifter om dig. Samma personuppgifter kommer Folkhem Trä att behandla även i samband med ditt eventuella frånträde av ett avtal då du står som motpart i avtalet till den nya ägaren. Klicka här för en fullständig sammanställning över vilka personuppgifter som behandlas, varför och hur länge.

Personuppgifter som samlas in under din tid som boendes i en Nordr
För att du som bostadsägare och boendes i någon av våra bostäder ska kunna känna dig trygg med ditt bostadsköp behöver Folkhem Trä behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer att användas b.la. annat för att du ska kunna teckna din ”tryggt köp”-försäkring. Vidare kommer dina personuppgifter att behandlas när du via mejl till vår serviceorganisation inkommer med frågor eller funderingar kring ditt bostadsköp. Klicka här för en fullständig sammanställning över vilka personuppgifter som behandlas, varför och hur länge.

3 Viktiga delar som du samtycker till

När du köpt din bostad samtycker du till ytterligare behandling av dina personuppgifter, nämligen:

 • För att utföra en kreditprövning,
 • För marknadsanalys, och
 • För att genomföra marknadsundersökningar.

4 När behandlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter när:

 • Du bokar dig för en bostad via bokningssidan,
 • Du har skrivit förhandsavtal,
 • Du har skrivit upplåtelseavtal
 • Du har tecknat din ”trygga köp”-försäkring
 • Du kontaktar vår serviceorganisation eller anställda antingen via telefon eller e-post för hjälp eller om du har frågor,
 • Du frånträder ditt förhandsavtal,
 • Du frånträder ditt upplåtelseavtal.

5 Hur använder vi personuppgifterna?

Vi använder dina personuppgifter till att:

 • Boka dig på en av våra bostäder
 • Förmedla dina kontaktuppgifter till ansvarig mäklare så att denne kan se din köplats och sedan ge dig relevant information om projektet,
 • Ingå förhandsavtal med dig
 • Ingå upplåtelseavtal
 • Efter ditt samtycke utföra en kreditprövning
 • Kontakta dig angående frågor som uppkommer med anledning av Avtalet
 • Ange dig som fakturamottagare
 • Fakturera dig som köpare
 • Anmäla dig sig bostadsägare till BRF
 • Erbjuda dig inredningsval
 • Bjuda in dig till event och skicka nyheter avseende din bostad
 • Hantera och administrera situationer då du väljer att frånträda ingått avtal (ex. för utbetalning av handpenning)
 • Kunna hantera, administrera och utföra en säker identifiering av dig som köpare vid överlämnande av bostaden
 • Skicka välkomstbrev
 • Skicka e-post med kommunikationspolicy
 • Skriva upp dig på intresseanmälan till parkering
 • Teckna ”tryggt köp”- försäkring
 • Utföra de avtalsenliga och lagstadgad garantibesiktningarna
 • Andra liknande ändamål som uppkommer för att Bolaget ska kunna fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som köpare, och för att du ska kunna fullgöra dina förpliktelser under Avtalet

6 Hur delar vi informationen med andra företag?

Vi delar din information med ett antal samarbetspartners för att kunna ge dig de tjänster som krävs vid anmälan av intresse. Exempelvis får mäklarna dina personuppgifter för att ge dig relevant information om din köplats och bostaden samt för att kunna upprätta ett avtal med dig avseende bostaden. Vidare kommer dina personuppgifter att delas med andra bolag som Nordr äger när du har köpt en av våra bostäder. Detta för att vi ska kunna fullgöra alla de skyldigheter som åligger oss under avtalet.

Folkhem Trä använder sig av ett antal databas- och programleverantörer för att hantera kommunikationen med dig så smidigt som möjligt. Vi ingår alltid avtal med dessa externa parter som lyder under sekretess och uppfyller de krav som ställs i gällande lag på hur överföring av personuppgifterna får ske samt hur dina personuppgifter får behandlas. På så sätt garanteras säkerheten samt sekretessen avseende dina personuppgifter.

7 Överföring till andra länder

Folkhem Trä för inte över dina personuppgifter till något land utanför EU eller EES.

8 Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Folkhem Trä ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Folkhem Trä kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du som individ har ett antal rättigheter under gällande lag. Du har rätt att:

1 Få tillgång till dina personuppgifter.

 • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om att få tillgång till uppgifterna lämna ut information om de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 • Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

2 Kräva rättelse av dina personuppgifter.

 • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om rättelse rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

3 Kräva radering av dina personuppgifter.

 • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om radering ta bort dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.
 • Det kan finnas anledningar som gör att vi inte omedelbart kan och får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål och informera dig om den lagliga grunden och relevanta ändamålet för fortsatt behandling.

4 Kräva begränsning av behandling.

 • Du har en rätt att få dina personuppgifter markerade så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 • Folkhem Trä kommer att underrätta dig om utredningen kommit fram till att behandlingen ska begränsas. Vi kommer att se till att nödvändiga rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter även görs av de bolag som Folkhem Trä har lämnat ut dina personuppgifter till (se punkt 6 ovan).

5 Kräva dataportabilitet.

 • Du har en rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill veta mer!

6 Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

 • Du kan invända mot att behandling sker om den baseras på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om så är fallet kommer vi att informera dig om skälen.

7 Kräva att vi upphör att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

 • Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring genom att skicka ett mail till dataskyddsombudet. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

8 Klaga på vår behandling av dina personuppgifter och efterlevnad av lag till Datainspektionen.

 • Du har rätt att klaga på den behandling vi utför av dina personuppgifter till Datainspektionen, om du tycker att vi bryter mot Integritetspolicyn, inte uppfyller dina rättigheter eller på annat sätt agerar i strid mot gällande lag.
 • Notera att Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten från och med 25 maj 2018.

Om du vill använda någon av dina rättigheter ovan är du välkommen att kontakta Folkhem Träs dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter finns i punkt 11.4.

9 Säkerhet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Folkhem Trä har därför infört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om dig i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Det är viktigt för oss att informationen om våra kunder är skyddad. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan därför inte hundraprocentigt garantera säkerheten för dina personuppgifter.

Om vi skulle förlora kontrollen om dina personuppgifter som är av integritetskänslig karaktär, exempelvis personnummer, kommer vi att meddela dig omgående och senast inom 72 timmar från det att vi upptäckte incidenten.

10 Ändringar i Integritetspolicyn

Ibland kan vi komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. Om vi gör väsentliga ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande eller sms till dig, eller genom en pop-up med information innan det att du får åtkomst till Folkhem Träs webbplats. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

Om du inte vill att vi fortsätter behandla dina personuppgifter i enlighet med den nya versionen av Integritetspolicyn, kan du meddela oss så raderar vi dina personuppgifter inom 30 dagar från ditt meddelande. Notera dock att vi inte kan radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling. Om så är fallet kommer vi att meddela dig skälen till fortsatt behandling.

11 Information om cookies, annan teknik och tredje parts datainsamling

Detta avsnitt beskriver användningen av cookies och annan teknik på Folkhem Träs webbplats.

11.1 Vad är cookies och annan teknik?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats. Det finns annan liknande teknik såsom pixeltaggar (transparenta grafiska bilder placerade på en webbsida eller i ett e-postmeddelande, som indikerar att en sida eller e-post har visats), s.k. web bugs (liknande pixeltaggar) och webblagring, som används i programvara på datorer eller mobila enheter.

Det finns också teknik såsom mobila enhetsidentifierare och SDK-integrationer som hjälper företag att känna igen din enhet när du återvänder till en app eller på annat sätt använder en tjänst.

11.2 Hur använder vi cookies och annan teknik?

Vi använder både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar på enheten under en viss tid eller tills du tar bort dem). Här nedan är en översikt av cookies som används:

Typer av cookies

Vi använder följande typer av cookies för de ändamål som beskrivs,

Nödvändiga operativa

Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen på bästa möjliga sätt.

Prestanda / Analys

Vi använder dessa cookies för att analysera hur webbplatsen nås, används, eller presterar. Vi använder denna information för att underhålla, driva och kontinuerligt förbättra webbplatsen. Vi kan också få information från våra nyhetsbrev via e-post, inklusive om du öppnat eller vidarebefordrat ett nyhetsbrev eller klickat på något av dess innehåll. Denna information talar om för oss hur effektiva våra nyhetsbrev är och hjälper oss att se till att vi levererar information som du tycker är intressant.

Funktionella

Dessa cookies låter oss sköta vissa funktioner på webbplatsen i enlighet med de val som du gör. Dessa cookies gör att när du fortsätter att använda eller återvänder till webbplatsen kan vi erbjuda dig våra tjänster så som du har begärt att de ska tillhandahållas, till exempel genom att vi kommer ihåg ditt namn och e-postadress som du tidigare angett.

Tredje part

Vi kan låta våra affärspartners använda cookies på eller utanför webbplatsen för samma ändamål som anges ovan, inklusive att samla in information om dina aktiviteter över tid och mellan olika webbplatser. Vi kan också anlita tjänsteleverantörer i syfte att för vår räkning använda cookies för de ändamål som anges ovan.

Folkhem Trä-annonser

Vi arbetar med webbpublicister, annonsnätverk och tjänsteleverantörer för att leverera Nordr-annonser på andra webbplatser och tjänster. Cookies kan användas för att tillhandahålla dig annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen på andra webbplatser och tjänster samt för att reglera de annonser som du får och mäta dess effektivitet.

Vi använder även mobila enhetsidentifierare och annan teknik som anges i avsnitt 11.1 för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, till exempel för att känna igen din enhet när du återvänder till webbplatsen.

11.3 Hantera dina cookieinställningar och andra inställningar

Många webbläsare låter dig hantera dina inställningar. Du kan ställa in din webbläsare till att neka cookies eller radera vissa cookies. Du kan eventuellt hantera annan teknik på samma sätt som du hanterar cookies med hjälp av din webbläsares inställningar. Observera att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att webbplatsen försämras eller förhindra att vissa delar av den fungerar. Det finns ingen generellt godtagen standard på hur man ska bemöta Do Not Track-signaler, och vi svarar inte på sådana signaler.

Användare kan besöka Youronlinechoices.com för information om att välja bort att deras information används för beteendestyrd annonsering online av medlemsföretag i European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Ett annat tillgängligt verktyg är Network Advertising Initiatives (NAI) Opt-Out Tool på networkadvertising.org/choices. Verktyget gör att du kan välja bort användningen av information om dina online-aktiviteter för beteendestyrd annonsering online från NAI:s medlemsföretag.

På din mobila enhet kan du också ha en ”Begränsa Spårning”-inställning (på iOS-enheter) eller en inställning för att ”Välja Bort Intressebaserade Annonser” (på Android) som gör att du kan begränsa användningen av information om din användning av appar i syfte att visa annonser riktade till dina intressen.Vi arbetar med annonspartners för att leverera Folkhem Trä-annonser. En av de tjänster som vi använder för att spåra aktivitet relaterad till Folkhem Trä, till exempel genom att placera cookies, är Google Analytics från Google (Google, Inc., med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Vi kan komma att använda leverantörer, däribland Google, som använder förstapartscookies (såsom Google Analytics-cookien) och tredjepartscookies (såsom Doubleclick-cookien) tillsammans för att informera, optimera och leverera annonser baserat på dina tidigare besök på vår webbplats, inklusive Google Analytics for Display Advertising. Google tillhandahåller verktyg för att hantera den insamling och användning av vissa uppgifter som sker genom Google Analytics på tools.google.com/dlpage/gaoptout och genom Google Analytics for Display Advertising eller the Google Display Network genom att använda Googles annonsinställningar på google.com/ads/preferences/.

11.4 Mer information

För mer information om användningen av cookies och hur man kan blockera dem, besök Allaboutcookies.org och Youronlinechoices.eu. Om du har några frågor eller kommentarer om vår användning av cookies, vänligen kontakta oss på vårt kundcenter (i samarbete med Nordr).

12 Kontaktuppgifter

Tack för att du har läst vår Integritetspolicy. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med ditt bostadsköp!

Om du har frågor till vårt dataskyddsombud, eller om något annat kring denna policy, hör av dig till vårt kundcenter (i samarbete med Nordr) så hjälper de dig.